Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530709 Chan Ka Cheng
陳家靜
F 272(3) chankacheng23@gmail.com
9977

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating  League Rating  Reference Rating  Remark
2023 Apr
1588780511493953
65.23 1.85 - - 7.89 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -