Players Data Rating Check
League ID  英文名 中文名 性別 身份證 Email 電話
8530467 Chong Chi Weng
鍾志榮
M 319(3) CHONG.BIN.KO@GMAIL.COM
8155

比賽更新日期 聯賽卡號 PPR MPR Match Rating League Rating Reference Rating Remark
2021 April 1680254323293315
61.85 2.41 - - 7.73 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -